VELKÝ PLÁN NA DVĚ VOLEBNÍ OBDOBÍ – SPOLEČNÝ PROGRAM PRO LOUNY

LOUNY 2022 – 2030

podívejte se na video nebo níže čtěte celý program!

Jsme Louňáci.

Do vedení města nechceme pro to, abychom někomu něco brali, druhé štvali nebo nadávali. Chceme být užiteční, protože nám záleží na Lounech. Aby každý zvenčí řekl, že je to skvělé město a každý doma věděl, že je to pravda. Aby se v Lounech dobře žilo, aby radnice dělala logické kroky v prospěch svých obyvatel, abychom na Louny mohli být právem hrdí. Chceme ho zachovat i budoucím generacím.  Chceme maximální snahu o energetickou soběstačnost města. Chceme sebevědomý a komplexní plán rozvoje. Chceme všechny prvky občanské vybavenosti, služby a kulturu, které má mít větší než dvacetitisícové město. Chceme, aby se občané mohli plně podílet na správě Loun, na akcích, na tom, za co se utrácí – chceme dialog a zapojení obyvatel do rozhodování. Chceme plán rozvoje a chytrá řešení pro budoucnost. Chceme rychlé úřady a digitalizaci. Chceme informace. Chceme dostupnou zdravotní péči a jistotu důstojného života pro všechny. Chceme chránit životní prostředí a půdu, chceme dýchat čistý vzduch a investovat do technologií do budoucnosti. Chceme rozvíjet svou ekonomiku, aby občané, podnikatelé i firmy prosperovali a mohli svobodně žít, tvořit a rozvíjet se. Víme, že nestačí jen si stěžovat, že v Lounech něco nemáme. Jen chtít nestačí. Jsme Louňáci a chcem to tu mít hezký. Víme, že je potřeba pro to něco udělat. Kandidujeme do vedení města s odvážným programem. SPOLEČNĚ s vámi DÁME LOUNY DOHROMADY!

 

LEVNĚJŠÍ ENERGIE – ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST

To, po čem občanská společnost v čele s lidmi uvědomujícími si bezprecedentní klimatickou změnu volají už léta se stává nezbytností kvůli absurdním cenám energií a nejistotě na trhu s energiemi. Proto musíme napnout všechny síly a maximum spotřeby energie v městských budovách a provozech spotřebovávat z obnovitelných zdrojů a vytvářet možnosti pro podnikatele i občany, aby na toto řešení dosáhli také – ať už sami, nebo komunitně. Naši předchůdci v Koalici pro Louny a LOUNY SPOLU přišli s iniciativou, my jsme si to první vzali za své, a také to zrealizujeme.

Začneme plně využívat bioplynku v Lounech a zvážíme postavení dalších.

Pomocí tepelných čerpadel využijeme odpadovou vodu a vodu z Ohře na vytápění.

Výhledově zavedeme městský systém komunální energetiky – městem garantovaný systém umístění elektráren a přeprodeje elektřiny ve městě.

Na vhodné plochy umístíme solární panely, typicky budovy v městském vlastnictví, střechy. Lampy veřejného osvětlení opatříme solárními panely jako alternativní zdroj energie.

Připravíme plán a pravidla na poskytování motivačních bezúročných půjček na komunitní energetiku přímo pro lidi – pokryjeme tím lidem dočasně část nákladů při přispění státu (dotace na OZE) na pořízení a zavedení solárních panelů či tepelných čerpadel.

Podpoříme podnikatele i domácnosti ve využívání energií z obnovitelných zdrojů.

 

BYDLENÍ, OBČANSKÉ PROSTŘEDÍ, OBČANSKÁ VYBAVENOST

Chceme, aby v Lounech lidé zůstávali i po studiích. S dokončením D7 a s plánovanou výstavbou VRT je zřejmé, že dojíždění za prací z Loun bude snazší. Louny musí této příležitosti využít a stát se městem, které je dopravním, kulturním a obchodním uzlem. Z těchto výhod musíme umět těžit co se týče růstu životní úrovně obyvatel, případně růstu počtu obyvatel. A všichni zde musí mít možnost důstojného bydlení.

Omezíme prodej obecního majetku. Nevyužívaný městský majetek zvelebíme. Zavedeme systém kontroly péče o městský majetek, aby se předešlo nečekaným haváriím.

Městský majetek budeme prodávat jen ve výjimečných případech při zajištění výhodnosti pro město.

Najdeme vhodné lokality pro případnou bytovou výstavbu. S developery budeme spolupracovat a vyjednávat, aby případné projekty bytových domů obsahovaly také nezbytnou občanskou infrastrukturu a splňovaly obecné estetické nároky v souvislosti s místem, kde vznikají.

Bydlení by mělo být dostupnější pro běžné lidi. Budeme vytvářet městský bytový fond a pečovat o něj. Uvědomujeme si, že máme v Lounech malý bytový fond a v současné socioekonomické situaci je nezbytné jej rozšiřovat pro lidi v nouzi. Odmítáme další rozprodání bytového fondu.

Zajistíme plné využití prostředků MMR na rekonstrukce pro sociální bydlení. Dotace z ministerstva pro místní rozvoj obcím umožňují zrekonstruovat bytové i nebytové prostory na ubytování pro lidi v nouzi.

Vytvoříme pocitovou mapu Loun a budeme se zabývat možnostmi, jak zvelebovat Louny plošně a nevytvářet dva světy – centrum a sídliště. Zaměříme se tedy i na život na sídlištích, aby tam byla potřebná občanská infrastruktura.

Zasadíme se o obnovu zanedbaných či zastaralých dětských hřišť a jejich širokou a bezproblémovou přístupnost. Květináče místo pískovišť jsou ostudné.

Bezbariérový přístup budou mít všechna veřejná místa, úřady a budovy, kde má město jakýkoliv vliv.

 

FINANCE A INVESTICE

Finanční výhled města je závislý na rozpočtovém určení daní. Počet obyvatel Loun klesá. Budeme se snažit spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj najít řešení pro místní poplatky ohledně lidí bez trvalého bydliště v Lounech, kteří reálně využívají městské služby a infrastrukturu, ovšem daně platí jinde.

S dluhem za bazén se nebudeme pouštět do extrémně nákladných projektů bez maximálního krytí z dotací a čerpání fondů. Máme přímou linku na vládu a uděláme vše pro to, aby projekty byly investiční – do budoucnosti města, budoucího snížení nákladů na provoz, příznivého občanského i životního prostředí, zdravotnictví, vzdělávání a občanské vybavenosti.

Zrušíme funkci druhého neuvolněného místostarosty a ušetříme dva miliony korun, které vložíme do participativního rozpočtu či jinak uvážíme ve spolupráci s veřejností jejich využití.

Město bude přistupovat ke všemu, co stojí peníze, s péčí řádného hospodáře tak, aby nedocházelo k nesmyslným a předraženým investicím s pochybným výsledkem či k uzavírání zjevně nevýhodných smluv.

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET A VYUŽÍVÁNÍ FONDŮ

Zavedeme participativní rozpočet, v němž budete moci vytvořit a navrhnout svůj všeobecně prospěšný projekt a získat pro něj ve městě podporu.

Přivedeme do města peníze z modernizačního fondu a fondu spravedlivé transformace.

Budeme čile komunikovat s vládou, účastnit se vypsaných dotačních titulů a vozit peníze z Prahy a Evropské Unie, abychom zvelebili Louny.

 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI A PODPORA PODNIKÁNÍ

Město nemá mávnout rukou nad osudem podnikatelů ve městě. Má aktivně pomáhat, protože chce podpořit zaměstnanost, konkurenci a výdělky. A tím se budeme řídit.

Podpoříme vznik pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, než jsou „jen“ montážní haly, které jsou jinak pro zaměstnanost v Lounech v současnosti samozřejmě klíčové. Přilákáme investory a filiálky firem nabízející širší portfolia odvětví zaměstnání.

Připravit mladé lidi na život a včlenit je do ekonomiky – podpoříme a budeme iniciovat školní praktické programy se zaměřením na podnikání a svázání škol se zaměstnavateli a pracovními sektory.

Vytvoříme SPOLEČNÉ platformy podnikatelů ve městě v nejrůznějších odvětvích a budeme je prezentovat za hranicemi Loun i uvnitř. Tím budeme podnikatele motivovat k respektování manuálu pro reklamu ve městě, abychom se zde cítili lépe bez křiklavých a přeplácaných poutačů. Tím zdůrazníme malebnost a historickou hodnotu starých Loun a podpoříme turistický potenciál, což v důsledku znovu pomůže podnikání a zaměstnanosti obyvatel i městské kase.

Spustíme program obnovy budov v městské památkové zóně a v této lokalitě nastavíme požadavky na vzhled reklamních poutačů a vývěsních štítů. Tyto aktivity podpoříme možností čerpání finančního příspěvku.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE O ZELEŇ

Zpracujeme komplexní plán péče o zeleň ve městě.

Zastavíme zbytečné kácení a ničení dřevin v Lounech.

Tam, kde to jde, se pokusíme o instalaci zelené střechy.

Zastavíme nelogické, škodlivé a zbytečné sekání trávníků při ukrutných vedrech! Vytvořili jsme manuál a metodiku pro seč trávy v letních měsících a poskytli jsme ho současnému vedení města. Budeme se jím řídit. Nedopustíme necitelné zásahy do městské zeleně a zároveň zvýšíme podíl městské zeleně na volných prostranstvích

Zrealizujeme nové rostlinné i vodní prvky pro zlepšení vzhledu, mikroklimatu i hospodaření s dešťovou vodou v městském prostoru (dešťová voda na mlžítka!)

Zasadíme každý rok tolik stromů, jaký je rok. Ozeleníme město tam, kde to lze a kde to logicky povede k využívání funkce a účelu městské zeleně. To nemá zdaleka jen okrasný charakter, ale v rámci změny klimatu a stále větších veder zlepšíme každodenní život ve městě. To bude mít pozitivní vliv na zdraví lidí i zvířat a výdrž a kvalitu materiálů.

Vytvoříme konečně plán na revitalizaci okolí Ohře – z hlediska kultury a cestovního ruchu, ale také kultury toho, jak pečujeme o zeleň a prvky přírody ve městě.

Míň betonu, víc zeleně a svobodu pro vodu! Při nových stavbách a zástavbách budeme respektovat životní prostředí a potřebu infrastrukturu obohatit zelení, v přístupu k vodě budeme prosazovat modro-zelenou infrastrukturu, využívání dešťové vody. S ostatními obcemi, krajem a státem se zasadíme o logické a situaci se suchem poplatné způsoby hospodaření s vodou v krajině. Budeme dbát a pečovat o udržení charakteru míst s přirozeným výskytem živočichů a rostlin.

Míň betonu a víc stromů, respekt k životnímu prostředí a co nejzelenější ulice!

V poslední době všichni cítíme dopady a účinky klimatické změny, ať už jde o častější výskyt dříve spoardických meteorolických jevů nebo šílená vedra. Ve městech to můžeme zmírnit. Musíme se soustředit na ozelenění ulic, kde to jde, na modrozelenou infrastrukturu, využívání dešťové vody a šetření přírodních zdrojů. Společně s efektivním nakládáním s odpady, podporou hromadné dopravy a využíváním komunální energetiky, ze které se kvůli zvyšujícím se cenám stává nezbytnost, to povede k tomu, že se nám ve městě bude lépe žít a dýchat. Když se něco vyplatí finančně, s ohledem na planetu i naše zdraví, tak to asi bude dobrá věc! 🙂 stačí jenom chtít.

Podpoříme také vznik lesních školek a vyloženě okrasných záhonů, obnovíme tradici původního lounského výstaviště v pěstování exotických druhů rostlin.

 

EFEKTIVNÍ SPRÁVA MĚSTA, služby, DIGITALIZACE a SMART CITY, komunikace s občany

Stavební úřad v Lounech bude fungovat rychleji a efektivněji.

Zavedeme sdílené služby pro městské organizace a maximální využití energetických úspor v městských provozech.

Ať se tomu někdo věnuje naplno a odpovědností gesce! Každý člen rady města bude „náměstkem“ pro dané téma.

Rozvoj daných oblastí musí probíhat rovnoměrně podle strategického plánu, k tomu je třeba umět měřit a hodnotit, kam se jako město posouváme. Město potřebuje dlouhodobou vizi a prodiskutované rozvojové záměry.

Budeme pečlivě sledovat potřeby obyvatel a trendy v podobných městech, abychom mohli nasadit řešení, která jinde fungují. Nemusíme znovu vynalézat kolo. Žádná arogance, ale efektivita!

Rozšíříme působnost institutu městského architekta.

Pro bezproblémový provoz úřadů a citlivý a ochotný přístup úředníků k zákazníkovi, kterým je občan, je potřeba, aby úředníci byli motivováni a aby jich byl dostatek na nejvytíženějších odborech. To zařídíme.

Obíhat mají data, ne lidé. Ve spolupráci se státním digitálním týmem zajistíme, abyste si mohli držet úřad co nejdál od těla, a přesto vše vyřídili. S tím souvisí také to, že překonáme praxi stonásobného ukazování dokladů a papírů, které už na jiných úřadech od vás dávno mají.

Vytvoříme LOUNSKOU BRÁNU. Aplikaci, ve které zaplatíte parkování, budete mít všechny potřebné informace, zajistí vám slevy v městských institucích a příspěvkových organizacích a po dohodě třeba i u kulturou se zabývajících podniků. Upozorní vás to, aby vám neodtáhli auto.

Rozšíříme veřejnou WiFi na veřejných místech, vybudujeme infrastrukturu veřejných nabíječek. Budeme při tom dbát na autonomní napájení solárními zdroji s bateriovým úložištěm.

Rozšíříme městský informační systém a zbavíme se papírových komunistických nástěnek na náměstí výměnou za atraktivní poutače na akce a důstojné reklamy místních podnikatelů.

Aplikace jako Lepší místo bude město opravdu spravovat a tam vzniklé komentáře či podněty řešit.

 

INFORMOVANOST, TRANSPARENTNOST A KONTROLA

Nebudeme dělat z lidí detektivy, aby museli složitě hledat, co se děje, jaký se prodává pozemek, kde najdou důležité informace. Všechno jim ukážeme přesně a přehledně.

Otevřenost je klíčem důvěry – začíná od poskytování informací z radnice (zpravodaj v jakékoliv formě a čitelný na všech platformách – také digitálně), přes veřejný přístup ke všemu, co není tajné, až po otevřená data z informačních systémů města.

Výběrová řízení budou veřejná a transparentní. To znamená, že o chystané akci nad rámec 50 000 Kč a ve většině dalších případů pod tuto částku budeme informovat veřejně a do výběrového řízení pustíme každého relevantního, kdo projeví zájem.

Zveřejníme všechny smlouvy a výsledky výběrových řízení.

Provedeme zpětnou inventuru smluv.

Nepůjdeme na ruku „kamarádíčkům“ vlivných, ale občanům. Ve městě budou pracovat na infrastruktuře a dalších projektech takové firmy, které nabízení nezpochybnitelnou kvalitu za přijatelnou cenu. Budeme jejich činnost i výsledky důsledně kontrolovat, aby nevznikaly zmetky. Zmetek chodník, který se za rok rozpadne, není jen k ničemu, je to podvod.

Na důležité nebo nejasné otázky se zeptáme v plebiscitu lidí.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Ve spolupráci s odpovědnými subjekty hodláme motivovat budoucí lékaře k výkonu lékařské (vč. zubní) praxe v Lounech, a to i za pomoci stipendijních programů.

Zasadíme se o zajištění zdravého financování lékařské pohotovosti a polikliniky s finanční spoluúčastí dalších veřejných subjektů.

Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami musíme zajistit dobrou informovanost o tom, kam se lidé mohou obrátit pro pomoc v různých lékařských specializacích.

Budeme po společnosti AGEL provozující lounskou nemocnici požadovat kvalitní péči na LDN.

Budeme budovat městskou KLINIKU – Podpoříme specializaci ve zdravotnictví, s Krajskou zdravotní a soukromými subjekty se pokusíme vytvořit malou kliniku, která by se zabývala specializovanými zákroky (dialýza), zajistila urgentní příjem a třeba porodnictví, abychom měli lounské rodáky (Jsme jediné sdružení v Lounech, které kandiduje s jasným nepopulistickým a protikorupčním, středovým programem, ve kterém se nedočtete o rozprodávání majetku nebo zaručené stavbě nemocnice (to stojí více než 2 000 000 000 Kč, to jsou dva tisíce milionů, dvě miliardy.)

Podpoříme psychologickou pomoc.

Podpoříme využívání pramene Luna ve zdravotnictví.

 

VYUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ A ROZVOJ MĚSTA

Využijeme potenciál Loun jako malého lázeňského města. Vybudujeme malé lázně s využitím Pramene Luna.

Oživíme břehy řeky Ohře; chceme aby řeka byla skutečnou součástí městského života, k relaxaci, kultuře, buskingu, sportu i ke koupání.

Prověříme možnosti využití řeky k rekreačním účelům – příměstský tábor pro děti, půjčovna lodí, přívoz, přírodní plovárna, venkovní sauna, vyhlídkové jízdy od jezu k jezu, celý nový ekosystém, Náplavka, přespolní turismus.

Revitalizujeme proluky a brownfieldy, na místě bývalé pizzerie u Synagogy nám pár laviček nestačí.

Zadáme studii rozšíření občanského prostoru na náměstí místo parkoviště.

Rozvineme infrastrukturu k plynulému, bezproblémovému a snadnému používání při každodenním pobytu ve městě. Budeme dbát na dostatek odpadkových košů i košů pro psí exkrementy, když už máme na lampách pytlíky. Vytvoříme více stínítek (plachet), kde se dá schovat před sluncem či deštěm. Rozmístíme po městech víc mlžítek a pítek pro lidi i domácí zvířata.

 

HRDÉ, ENERGICKÉ, KULTUROU A ŽIVOTEM PULSUJÍCÍ MĚSTO

Chceme, aby Louny převzaly kontrolu nad výstavištěm.

Podpoříme decentralizaci lounských kulturních akcí – to znamená, aby zasahovaly také mimo centrum, například letními slavnostmi by měly žít celé Louny. Letní slavnosti (Vábení) by měly být výkladní skříní a lákadlem také pro přespolní z širého okolí.

Prověříme možnost předat pořadatelství a produkci Vábení poloměstské firmě, která se tomu bude moci věnovat na profesionální úrovni – s tím souvisí i nájem techniky, atp.

Nepřispějeme na velké akce lidem, kteří nejsou schopni garantovat potřebnou infrastrukturu vystupujícím i návštěvníkům, aby nekazili dobré jméno Loun, jako se tomu někdy děje. Jsme totiž skuteční patrioti.

Podpoříme vznik a udržování kalendáře akcí, aby si jednotliví pořadatelé nelezli do zelí a netloukli se dvěma akcemi v jeden den.

Podnítíme vznik lounského divadelního festivalu, festivalu hudby a festivalu krátkých filmů na městském výstavišti v letním kině. Přivedeme do Loun kulturu.

Členové kulturní komise budou mít podloženou minulost či aktivní současnost v umělecké, pořadatelské, nebo s kulturou spřízněné činnosti. Nedopustíme blokování určitých akcí nebo příspěvků na ně jen pro to, že se určitý žánr nelíbí některému z členů komise.

Budeme dále řešit Piazzettu, která se stala symbolem zbytečně vyhozených a nadále vyhazovaných peněz. Odvážná kulturně architektonická díla podtrhující bohatou kulturní minulost a současnost Loun mají u nás vždy zelenou, ale při realizaci nedopustíme podobné selhání, jako tomu bylo u Sýkorovy Piazzetty (ta byla původně oponou, vertikálním dílem a její umístění na chodník nedává smysl – nehledě na způsob provedení, kdy napoprvé povrch klouzal a do dvou let se nevzhledně oloupal). Do budoucna budeme všechny podobné realizace konzultovat s širokou veřejností a budeme dbát na připomínky obyvatel.

Rozšíříme menší landartová díla i mimo hranice historického centra města.

Podpoříme živou kulturu, jako je busking a všechny podobné akce.

Budeme budovat atmosféru Loun. Vytvoříme na základě historických tradic jejich odraz v podobě a moderní kultuře města, přihlásíme se k porcelánu, pivovarnictví a dalším věcem, které definují náš region.

Budeme klást větší důraz na připomínání Žateckého i Pražského předměstí a obecně historie Loun. Podpoříme vše, co hravou formou zavede nové činnosti či tradice korespondující s dějinami či současností města.

Podpoříme život na Mírovém náměstí.

Rozšíříme přeshraniční spolupráci a poohlédneme se po dalších partnerských městech.

Podpoříme instalaci pamětních desek, vzpomeneme další lounské osobnosti, kterým dosud není věnována taková pozornost, jako je např. Václav Hlavatý, po němž se jmenuje lounské gymnázium.

Podpoříme a budeme spolupracovat se spolky a zájmovými kluby.

 

RODINY, MLADÍ LIDÉ, SENIOŘI, SOUSEDÉ

Rodina v jakékoliv formě musí mít podporu v možnostech vzájemného setkávání a společných aktivit; mezigenerační spolupráce obohacuje všechny strany

Chceme a umíme nabídnout mladým různorodé aktivity pro trávení volného času, v Lounech je spousta příležitostí a stačí je umět pořádně využít a iniciovat. Podpoříme spolky a skupiny, které se zabývají mezigenerační spoluprací či se zaměřují na konkrétní věkové skupiny.

Ve spolupráci se základními a středními školami otevřeme mladým lidem možnost stát se poradním orgánem města pro jejich záležitosti a resorty, které je zajímají.

Zajistíme udržení a rozšíření stávajících slev a úlev pro seniory.

Přidáme možnosti trávení volného času a programy pro seniory i mezigenerační spolupráce a setkávání.

 

SPORT, VOLNÝ ČAS A REKREACE

Postavíme více workoutových hřišť, u některých se zaměříme na konkrétní věkové skupiny obyvatel.

Dostaneme děti a mladistvé víckrát týdně od počítačů a displejů telefonu k aktivitám, které pomůžou jejich socializaci i lepší kondici. Covidové roky a nadcházející ekonomická krize nás mohou dostat do velkých problémů ohledně fyzické výbavy občanů, což zvyšuje nároky na zdravotnický systém. Budeme aktivně vytvářet příležitosti pro sportování, podpoříme sportovní celky a akce s programy i propagací. Záleží nám na široké paletě nabídky – sport má mnoho podob.

Zpřístupníme a pro rekreaci revitalizujeme stezku u řeky Ohře.

Na Mělce s kočárkem, aneb podpoříme pěší turistiku ve městě i celé oblasti. Citlivě proklestíme cestu tam, kudy lidé chodí nebo by mohli chodit za aktivním odpočinkem a procházkami.

Podpoříme volnočasová centra co se týče fungování, umístění i prostor, podpoříme vznik zážitkových podnikatelských záměrů, jako je Jungle Arena, Únikové místnosti, apod., což přispívá k prestiži města a možnostem vyžití.

Opravíme bazén u 7. základní školy.

Zaštítíme a iniciujeme větší sportovní akce během léta i celého roku.

Budeme hledat další investory k podpoře sportu.

 

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Zasadíme se o uchopitelné programy finanční gramotnosti.

Budeme pomáhat při příležitostech, jako je milostivé léto.

Rozšíříme dluhové poradny. Budeme aktivně osvětou všemi prostředky bojovat proti lichvářům, šmejdům a zadlužování.

Podpoříme základní školy ve snaze o spolupráci s vysokými školami a zaměstnavateli.

Rozjedeme cykly vzdělávacích projektů a budeme ve spolupráci s ministerstvem školství, středními školami a neziskovými organizacemi žákům rozšiřovat obzory.

Podpoříme mimoškolní a volnočasové aktivity dětí i seniorů, podpoříme projekty celoživotního vzdělávání, jako je Třetí věk Louny.

Podpoříme dětské skupiny, alternativní vzdělávací zařízení. Zasadíme se o dostatečnou kapacitu ve školkách.

 

DOPRAVA

Budeme řešit výjezd z Kauflandu a osmičkový kruhový objezd nad Kauflandem. Dopravní situace v této lokalitě je pro nás tímto způsobem neudržitelná. Podobně prozkoumáme možnosti úprav v ulici Václava Majera a před Žateckou bránou.

Zreformujeme autobusové linky a budeme řešit dopravu v Lounech chytře. Iniciujeme studii pro ušetření prostředků i emisí s otázkou, zda neprovozovat spíše menší autobusy v kratších intervalech chytře dle špiček způsobených dojížděním do práce či školy.

Zklidňování dopravy na kritických místech – místo radarů vhodně využijeme fyzickou úpravu vozovky, zklidňující ostrůvky s poutavou estetikou apod. dle německého vzoru.

S citem přivedeme do Loun sdílené koloběžky. Opakujeme: S citem! Nic se nemá přehánět a nemá se nám to válet všude po městě.

 

BEZPEČNOST

Městská policie bude mít autoritu jen při správném fungování – podpoříme ji ve vybavení i v lidském přístupu; zároveň se nesmí vyhýbat řešení konfliktů.

Zavedeme okrskové působení konkrétních strážníků (institut šerifa), apel na problémové lokality.

Budeme vyžadovat za pomoci městské policie dodržování pořádku a čistoty ve městě a nestrpíme, aby se některé lokality propadaly do nepořádku a chaosu.

Jsme proti rozšiřování kamerového systému.

Prevence místo represe.

Strážníky bude vidět v ulicích a budou řešit problémy v terénu. Nebudou se zaměřovat primárně na pokuty za parkování.

 

SOCIÁLNÍ VĚCI

Zvážíme a prozkoumáme možnost zavedení Veřejné lednice s potravinami, které už jsou nepotřebné. Ty budou k dispozici zdarma těm, kteří je potřebují. Budeme při tom spolupracovat s obchodními řetězci a institucionalizujeme dumpster diving.

Vytvoříme ReUse centrum pro již nepotřebné oblečení a nábytek.

Podpoříme nízkopříjmové rodiny a zajistíme sbírky techniky pro děti, aby se mohly v dnešní době plně účastnit polodigitální výuky.

 

ODPADY

Zachováme sběrové soboty v současné podobě a budeme motivovat občany ke třídění odpadu. K tomu je třeba zásadně změnit systém sběru a nastavení cen svozu jednotlivých typů odpadů; Chceme ulehčit domácnostem vlastní kompostování bioodpadu a dále zjednodušovat možnosti třídění surovin. Upravíme frekvenci svážení tříděného odpadu.

Rozšíříme systém sběru tříděného odpadu po městě.

Na přístupných místech budeme preferovat polozapuštěné kontejnery na tříděný odpad, vč. kovů.

Všichni, kteří jsou chvilkově či obecně zodpovědní za úklid určitých prostor budou k této zodpovědnosti vedeni.

Zajistíme motivace a odměny pro obyvatele za udržování pořádku.