Metodické doporučení

Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka

Obecné podmínky sečení travnatých a trávobylinných ploch v období dlouhodobého sucha a horka
vychází z dlouhodobých zkušeností při údržbě veřejné zeleně. Každý správce zeleně musí přistupovat
k péči o travnaté a trávobylinné plochy individuálně vzhledem k rozdílnému účelu využití a
různorodému složení travnatých a trávobylinných ploch.

A. Parterové, pobytové a parkové travnaté plochy

 1. Sečení travnatých ploch

1.1.Travnaté plochy nikdy nesečeme když:

 • Je teplota vzduchu vyšší než +26o C.
 • Trvá dlouhodobé sucho – horko a nemáme k dispozici závlahu. Dojde sice krátkodobě ke
  snížení užitné hodnoty travnaté plochy, ale seč v takovýchto podmínkách může travnatou
  plochu výrazně dlouhodobě poškodit (zejm. odumírání jemných travních komponentů, vznik
  prázdných míst, rozvoj plevelných rostlin v travnaté ploše, možný rozvoj chorob atd.).
  Příklad ideální seče travnaté plochy: Sečeme brzy ráno. Rosa není na závadu kromě pozdního
  podzimu (od poloviny října). Se sečí končíme vždy, když teplota vzduchu dosáhne +26o C.
  V ideálním případě začne po seči pršet nebo máme možnost zavlažit travnatou plochu, řezné
  rány na listech trav se pak rychle se hojí. Závlaha pro parterový, pobytový a zátěžový trávník
  se pohybuje v dávce od 2 do 6 litrů na 1 m2 travnaté plochy na jednu závlahovou dávku. Seč za
  mírného deště a po dešti (ne vydatném a přívalovém) je vhodná, máme-li dobře nabroušené
  nože sekaček a výkonný ventilátor na sběr posečené travní hmoty.

1.2.Postup v případě dlouhotrvajícího sucha:

 • Nemáme-li k dispozici závlahu a je dlouhodobě sucho, neprovádíme pravidelné plošné sečení
  travnaté plochy na požadovanou výšku, ale necháme travnatou plochu růst bez seče do té doby,
  než sucho a vedra pominou a začne se ochlazovat a pršet. Pak začínáme se seči dle pravidla
  snížení o 1/3 výšky listové plochy trav.
 • Musíme-li přistoupit k tomuto opatření, je vždy vhodné informovat návštěvníky parku v místě
  i na webových stránkách.
 • V případě rozvoje plevelnatých nebo silně alergenních rostlin v travnatých plochách je třeba
  situaci řešit jen lokální sečí pouze v místě výskytu předmětných rostlin.
 1. Základní pravidlo seče travnatých ploch
  Travnaté plochy sečí snižujeme vždy pouze o jednu třetinu celkové výšky listů trav před sečí.
  Příklad: Travnatá plocha má výšku listů trav 21 cm (bylo dlouhodobé horko a sucho). Tuto travnatou
  plochu za běžných podmínek sečeme na výšku 12 cm. Jak postupovat? První sečí snížíme travnatou
  plochu na výšku 14 cm (tedy o 1/3 výšky). Druhou seč provedeme za cca 4-5 dnů. Výška listů trav je
  před sečí cca 16 cm (narostla v průběhu 4-5 dnů), sečí snížíme na 12 cm a dosáhneme standardní výšky
  travnaté plochy. Takto musíme postupovat vždy u parterových, parkových nebo pobytových travnatých
  ploch!
 2. Čím a jak sekat travnaté porosty
  Parterové, parkové, pobytové travnaté plochy je nutné sekat vhodným typem rotačních sekaček. Nože
  musí být nabroušené, aby řezná rána na listu trav byla co nejméně roztřepená. Pokud není tráva při seči
  ani následně odstraněna z předmětné plochy, musí být rotační sekačka před započetím seče příslušné
  travnaté plochy vybavena účinným mulčovacím zařízením (plechy, deflektory, nože). Zásadně je nutné
  omezit strunové sekačky (motorové kosy) na minimum, používat je jen v odůvodněných případech –
  např. výrazné terénní nerovnosti.

Všechny travnaté plochy se zásadně sečou v přímém směru (rovné linie seče).

B. Květnaté louky a luční porosty

Pro tyto trávobylinné porosty platí obecné podmínky viz. bod A 1.1.
První seč bude prováděna v období nejdéle do ½ června a druhá v září (tzv. „otava“). Seč je prováděna
na výšku 10-15 cm. Pokosenou hmotu je třeba odstranit, případně je možné po dobu 2-5 dnů materiál
ponechat na ploše, aby došlo k vydrolení dozrálých semen, a hmotu odstranit až poté. U přírodně
bohatších lučních porostů je vhodné využívat tzv. mozaikovou seč, kdy je cca 20-30 % plochy (ideálně
tam, kde je více dvouděložných rostlin) ponecháno nepokosené jako vhodný biotop pro různé druhy
bezobratlých živočichů. Zároveň se tím umožní dokončení vývoje (vykvetení, vysemenění)
ponechaných rostlin.

Luční porosty a květnaté louky můžeme sekat bubnovou, lištovou, cepovou nebo i některými typy
rotačních sekaček.