Je to bioprolezajčka? Není, jsou to pořád keře. U vlakového nádraží bylo provedeno odborné ošetření keřů. Připomeňme si, jak dnes vypadají ty keře, které se odborně ošetřily stejným způsobem před 3 lety. Druhá srovnávací koláž – Tyršovo náměstí (foceno 9. 7. 2019 – 11. 7. 2022). https://pi2.cz/louny

Vyjádření města ze dne 29.06.2022:

  • Dobrý den , děkujeme za Váš podnět a přikládáme vyjádření architekta zeleně Ing. Černého a potvrzujeme, že jak píše pan architekt, bude projekt parku zařazen do rozpočtu na rok 2023. Děkuji a jsme s pozdravem OSM. Vyjádření pana architekta: „dle dohody jsem provedl terénní šetření u vlakové stanice v Husově ulici, kde byl na konci roku 2020 z důvodů zajištění pocitu bezpečnosti obyvatel a kompozičních důvodů proveden řez přerostlých tisů. Tisy o výšce 6 m byly zredukovány zhruba o 2 metry. Dle Kolaříka (2013) je výrazné snižování úrovně tvarování (řez „do starého dřeva“) možné u dřevin s velmi dobrou kmenovou a korunovou výmladností. Nejen autor, ale i další odborná literatura uvádí, že tis je dřevinou s velmi dobrou výmladností a takový řez za obvyklých podmínek snáší. Vlastností tisu je však zároveň také jeho pomalý růst. Co se týká půdních podmínek, tis prosperuje ideálně v hlubších, dostatečně vlhkých, živných, na vápník bokatých půdách, hůře pak v těžkých nebo zamokřených půdách. Dle průzkumu 3 tisy jsou bohužel suché, ale ostatní jsou živé a vytváří, byť velmi pomalu, nové přírůstky. Nabízí se tedy úprava stanovištních podmínek s cílem zajistit lepší půdní podmínky. Co se týká koncepce a dalších plánů, jak naložit s prostorem parčíku, je na zvážení, za jakých investičních nákladů se vyplatí takováto opatření realizovat. Uspokojivých výsledků takovýchto opatření by se dosáhlo v horizontu možná až několika let, jistota tu však úplná není. Z důvodu celkového stavu a stávajících možností využívání parku, dle mého názoru, vyžaduje celý prostor parkově upravené plochy navazující na vlakovou zastávku komplexní přístup, ideálně vytvoření projektu, který by řešil park jako celek, tedy jeho využití, vegetační úpravy, ale také cestní síť“.